Học chính trị, bài giảng chính trị học, học làm chính trị gia

Học chính trị là bạn học những môn có liên quan đến chính trị như Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ giúp bạn học những môn này một cách dễ dàng, thoải mái và hiệu quả cao.

Học chính trị đem lại lợi ích gì?

Môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin sẽ giúp bạn có thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành mà bạn được đào tạo.

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ giúp bạn có những hiểu biết mang tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Môn học Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam giúp bạn nắm được những nội dung tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công việc.

Học chính trị có cần thiết không?

Tất cả những môn học trên giúp bạn vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Học chính trị quốc tế

Các bài học chính trị

Thông thường các bạn đoàn viên, sinh viên sẽ được học 6 bài học lý luận chính trị. Chúng tôi cung cấp cho bạn bộ tài liệu 6 bài học lý luận chính trị, tài liệu trắc nghiệm 6 bài lý luận chính trị, 6 bài học lý luận chính trị bằng infographic, tóm tắt ý nghĩa rút ra từ 6 bài học chính trị, ôn thi trực tuyến 6 bài lý luận chính trị.

Bài giảng chính trị học

Nếu bạn học ngành chính trị học, bạn có thể tham khảo các bài giảng môn chính trị học, bài thu hoạch học chính trị, cách học bài chính trị mau thuộc, cách làm bài thi môn chính trị, giáo trình chính trị học, đáp án môn chính trị học, đề cương chính trị học đại cương, chính trị học hỏi và đáp.

Học chính trị ra làm gì?

Học chính trị gia

Nhà lãnh đạo chính trị

Bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo chính trị tương lai, chính trị gia. Bạn sẽ làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội…

Giảng viên các môn học chính trị

Bạn có thể trở thành giảng viên dạy học các môn chính trị tại hệ thống trường đại học, cao đẳng, trung học.

Phóng viên, nhà bình luận chính trị

Bạn có thể trở thành những người chuyên phân tích, bình luận về chính trị, thời sự ở các báo, đài trung ương và địa phương.

Ngành chính trị học

Nếu bạn chọn học ngành chính trị học, bạn sẽ được học các môn:

Khối kiến thức chung: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khối kiến thức theo lĩnh vực: Nhà nước và pháp luật đại cương, Lịch sử văn minh thế giới, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Xã hội học đại cương, Tâm lý học đại cương, Logic học đại cương, Kinh tế học đại cương, Môi trường và phát triển, Thống kê cho khoa học xã hội, Thực hành văn bản tiếng Việt, Năng lực thông tin.

Khối kiến thức theo khối ngành: Chính trị học đại cương, Tôn giáo học đại cương, Thể chế chính trị thế giới, Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam, Lịch sử Việt Nam đại cương, Lịch sử triết học đại cương, Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phương thức sản xuất châu Á và làng xã ở Việt Nam, Nhân học đại cương, Báo chí truyền thông đại cương.

Khối kiến thức theo nhóm ngành: Chính trị và chính sách, Chính sách công của Việt Nam, Chính trị học phát triển, Hành chính học đại cương, Khoa học tổ chức, Dư luận xã hội, Kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin.

Khối kiến thức ngành: Lịch sử học thuyết chính trị, Phương pháp nghiên cứu chính trị học, Quyền lực chính trị, Đảng chính trị, Hệ thống chính trị Việt Nam, Văn hóa chính trị Việt Nam, Chính trị quốc tế, Hồ Chí Minh học, Chính trị học so sánh, Chính trị và truyền thông, Phương pháp viết bài luận và thuyết trình chính trị, Thực hành văn bản chính trị.

Học chính trị học

Hướng chuyên ngành Lý thuyết chính trị

Giới thiệu tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lenin và Hồ Chí Minh về chính trị, Phụ nữ chủ nghĩa nữ quyền và chính trị, Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị.

Hướng chuyên ngành Chính trị Việt Nam

Chính trị Việt Nam thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Hướng chuyên ngành Chính trị quốc tế

Chính sách đối ngoại của các nước lớn, Quan hệ chính trị quốc tế, Kinh tế chính trị quốc tế.

Hướng chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam, Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng văn hóa, đạo đức, con người mới Việt Nam.